Troje trní

Zdroj: spkd.cz

 „Vydá ti jenom trní a hloží…“ 1. Mojžíšova 3:18

V Písmu se třikrát píše o trní, které vykresluje obraz vykoupení. Podívejme se, co se z toho můžeme naučit:

  1. Stvoření prokleté trním. Když Adam a Eva zhřešili, Bůh řekl: „Kvůli tobě nechť je země prokleta … Vydá ti jenom trní a hloží … V potu své tváře Číst zbytek položky »

Táto, buď u toho!

Zdroj: spkd.cz

1016988_438062072976334_1427863854_n„On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům…“ Malachi­áš 3:24

Téměř dvacet miliónů dětí v Americe vyrůstá bez otce, sedmdesát pět procent z nich navíc v chudobě. Ještě horší je, že u těchto dětí je pětkrát větší nebezpečí sebevražd, desetkrát vyšší možnost závislosti na drogách a dvacetkrát větší pravděpodobnost, že skončí ve vězení. Luther Burbank řekl: „Kdybychom svým rostlinám věnovali tolik pozornosti, kolik věnujeme dětem, žili bychom v džungli Číst zbytek položky »

Dokonalý učitel.

Autor: Vladimír Rafaj Zdroj: vladorafaj.blogspot.cz

rafajJežíšova podobenství jsou pro víru a duchovní porozumění věřícího člověka velice důležitá. V nich ilustroval nebeské principy pomocí pozemských příkladů. Použitím obrazů z každodenního života poutavě zpřístupňoval podstatu svého učení. Z Nového zákona víme, že k podobenstvím se uchyloval často a rád. Ježíš byl dokonalý učitel a komunikátor. A podobenství o rozsévači je vůbec jedno z nejkrásnějších (Matouš 13,1-23; Marek 4,1-20; Lukáš 8,1-18)). Je v něm ukryta nesmírná hloubka. Není divu, že se zástup na něj valil ze všech stran. Číst zbytek položky »

Chladné myšlenky pro horké hlavy.

Zdroj: spkd.cz

„Hněvivý člověk podnítí svár a vznětlivý napáchá mnoho přestupků.“ Přísloví 29:22

Spravedlivé rozhořčení má schopnost vzplanout, když na něčem záleží. Pokud vidíš, že někdo týrá lidi a nic to s tebou nedělá, tak nad tím buď zavíráš oči, nebo ti chybí soucit. Bůh nás stvořil tak, aby nás hněv přiměl k činu. V Bibli se píše: „Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem“ (Žalm 7:12). Bůh je podnícen k činům proti lidské špatnosti. Když Ježíš viděl, že Otcův dům byl Číst zbytek položky »

17.08.2014 Leoš Cásek – Největší přikázání.

leos1Mt 22:36-38 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání.

Hlavní myšlenka: Pro plnohodnotný vztah s Bohem se musí největší přikázání stát neoddělitelnou součástí našich životů.

Služba vyžaduje věrnost.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„… nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal.“ Jan 5:30

O Kristově vztahu k lidem je v Bibli napsáno: „Ježíš … miloval své … a prokázal svou lásku k nim až do konce“ (Jan 13:1). Pokud jde o jeho vztah k Bohu, mohl říci: „… nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Může s tebou Bůh počítat? Mohou s tebou počítat druzí? Dodržuješ slovo, když se k něčemu zavážeš? Nebo ho kvůli svému rozmaru nedodržíš? Nebo zrušíš slovo kvůli tomu, že jsi dostal lepší nabídku? „V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán Číst zbytek položky »

Služba vyžaduje poslušnost.

Zdroj: spkd.cz

kriz-AKtl4wA„Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním…“ Žalm 40:8

Pokud máš zlost, že ses musel vzdát svých „práv“ a „privilegií“ kvůli službě druhým, uvědom si, čeho se Kristus vzdal kvůli tobě. „A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt…“ (Filipským 2:7–8). Když jsi v pokušení připomínat druhým oběti, které jsi podstoupil, připomeň si Kristova slova: „Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‚Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, Číst zbytek položky »

Služba vyžaduje pokoru.

Zdroj: spkd.cz

holubice„Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši…“ Filip­ským 2:5

Pavel napsal: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše, a dal mu jméno nad každé jméno…” (Filipským 2:5–9). Když je někdo slavnou osobností, často očekává, že mu druzí budou sloužit. Ale pokud jsme Kristovými Číst zbytek položky »

Je důležité chválit Boha

Zdroj: spkd.cz

Buh„Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“Lukáš 19:40

Říká se, že až vědci zanalyzují materiál, z něhož je utvořen vesmír, zjistí, že obsahuje nějaké molekuly hudby. Farizeové se snažili umlčet ty, kteří chválili Pána. Možná proto Ježíš řekl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení“ (Lukáš 19:40). V Bibli se píše o stromech, které tleskají rukama při chvále, i o oceánech a horách, vyvyšujících Boha. Celé stvoření existuje proto, aby jej chválilo. Proto když to Číst zbytek položky »

10.08.2014 Pavel Bubík – Následování Krista.

Pavel Bubik1278Koloským 2:6-14 Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla. S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.

Hlavní myšlenka: Co znamená následovat Ježíše Krista? Bude mně to něco stát? Jak prakticky k tomu přistupovat?

Starší příspěvky «