Duchovní soustředění Apoštolské církve 2015.

ds-2015Téma: ŽIVOT Z DUCHA

Římanům 8:14 Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Náš Bůh nemá prázdniny.

Autor: Pavel Bubík Zdroj: achavirov.cz

Pavel Bubik1278Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol, Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofonjáš 3:14-15

Drazí bratři a sestry, dovolte mi pár řádky uvést tyto Sborové listy. Jsou prázdniny, čas dovolených, možná různých táborů a dalších aktivit. Možná jsou i některé věci Číst zbytek položky »

26.07.2015 Petr Špok – Slavné spasení.

Petr Špok-1BOŽÍ VŠEVĚDOUCNOST 1. – Slavné spasení

Římanům 8:28-31 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Hlavní myšlenka: Byl jsi vybrán a předurčen před stvořením světa.

Jak aktivovat Boží Slovo.

Zdroj: spkd.cz

1bible„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo…“ Koloským 3:16
Podstatou úspěšného života je dělat správná rozhodnutí a podnikat správné kroky. Jestliže jsi zdrojem své vlastní moudrosti, nebo hledáš moudrost u druhých, nemáš dobré šance. Pavel napsal: „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“ (Koloským 3:16). Když necháš Slovo v sobě přebývat, získáš pro svůj život vítěznou strategii. Aby se to stalo, musíš: Číst zbytek položky »

Hrnčířův plán.

Zdroj: spkd.cz

hrnčíř„Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových…“ Je­remjáš 18:6
Když zažíváme dobré časy, je snadné vidět, že děláme pokroky, ale v těžkých dobách máme sklon být přesvědčení, že vůbec žádné pokroky neděláme. Na bolest, ztrátu a nepřátelství reagujeme tak, že se zabýváme svými pocity namísto Boží věrností.
Musíš pochopit, že jak v dobách dobrých, tak i zlých jsi bezpečně v Božích rukou! „Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových…“ (Jeremjáš 18:6). Jsi nedokončený Číst zbytek položky »

19.07.2015 Leoš Cásek – V jeho jménu bude naděje národů.

Leoš Cásek-2Matouš 12:20- 21 Nalomený rákos nedolomí a doutnající knot neuhasí, dokud nepřivede právo k vítězství. A v jeho jméno  budou národy skládat naději.‘

Hlavní myšlenka: Ježíš je jedinou nadějí národů světa. A jsi to jen ty, kdo jím tuto naději může přinést.

Žádej Boha o pohoří.

Zdroj: spkd.cz

horolezec_detail„Nuže, dej mi to pohoří…“ Jozue 14:12

Proč bys měl žádat Boha o pohoří? Protože když se pouštíš do něčeho většího, než jsi sám:
1) Rosteš.
2) Učíš se být závislý na Bohu.
3) Budeš slavit velká vítězství. Číst zbytek položky »

Tvoje reakce.

Zdroj: spkd.cz

kříž Gennadiy„… každý dobrý strom dává dobré ovoce…“Matouš 7:17
Zamysli se na chvíli nad těmito dvěma otázkami:
1) Jak reaguješ na špatné zacházení? Jeden člověk se každé ráno zastavil u novinového stánku, aby si koupil noviny. Muž za okénkem byl vždycky nepříjemný, ale zákazník se k němu pokaždé choval pěkně. Když se ho kamarád zeptal, proč zůstává vůči takové hrubosti stále laskavý, odpověděl: „Proč bych měl Číst zbytek položky »

12.07.2015 Radek Vampola – Vděčnost.

radek vampola_6361_nŽalmy 69:30-32 Jsem ponížen, bolestí se soužím, avšak hradem je mi, Bože, tvoje spása. Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díkůvzdáním. Hospodin to přijme raději než býka, býčka s paznehty a rohy.

Hlavní myšlenka: Projevujme vděčnost Bohu v časech dobrých i zlých.

Učení se a růst.

Zdroj: spkd.cz

zena„Moudrému dej a bude ještě moudřejší, pouč spravedlivého a přibude mu znalostí.“ Přísloví 9:9
Jeden anonymní básník napsal:
„Pokud jsi schopen začít den bez kofeinu, pokud dokážeš fungovat bez léků na povzbuzení, pokud se umíš vždycky radovat a nevšímat si bolesti, pokud si nestěžuješ a nenudíš lidi svými problémy, pokud můžeš jíst každý den stejné jídlo a Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «