Pozvánky

14. setkání žen a dívek v AC Havířov

16-05 sestreske1

BTC v AC Karviná

BTC 2

REGISTRACE ZDE

Neohlížej se.

Zdroj: spkd.cz

kroky„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: Číst zbytek položky »

Podívej se jinýma očima.

Zdroj: spkd.cz

alfa_981731018371368975_n„A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek.“ 2. Korintským 5:16

Co Pavel myslel slovy: „A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek“ (2. Korintským 5:16)? Prostě toto – místo toho, abychom se zaměřovali na chyby a selhání druhých věřících, snažme se vidět je jako duchovně obnovené bytosti v neobnoveném těle. Skutečností je, že dosáhli v Kristu stejné Boží Číst zbytek položky »

01.05.2016 Petr Bubik – Boží bázeň III. Boží moudrost.

Peťa Bubikísloví 8:11-23 Vždyť moudrost je lepší nežli drahokamy, nic z toho, po čem toužíš, se jí nevyrovná. Já, moudrost, bydlím s chytrostí, nalézám poznání a rozvahu. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo; povýšenost, pýchu, zlou cestu a obojaká ústa, to nenávidím. Má je rada i úspěch, jsem rozumnost, má je síla. Skrze mě králové kralují a mocnáři ustanovují spravedlnost. Skrze mě vládnou vládcové i šlechtici, všichni spravedliví soudcové. Já miluji ty, kteří milují mě; kdo mě usilovně hledají, naleznou mě. U mne je bohatství i sláva, trvalý majetek i spravedlnost. Mé ovoce je lepší nežli zlato, byť seberyzejší, výnos ze mne je nad pročištěné stříbro. Chodím po cestě spravedlnosti a po stezkách práva, abych dala dědictví těm, kteří mě milují a naplnila jejich sklady. Hospodin mě vytvořil na počátku své cesty, dávno před svými činy, již tenkrát. Odvěků jsem byla utvořena, od počátku, od dávnověku země.

Přísloví 9:10 Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem, poznání Svatého je rozumnost.

Hlavní myšlenka: Bůh sám je moudrostí.

Divadlo Brány nebes…

Autor: Ester Bubíková, Břeťa Dršťák Zdroj: achavirov.cz

brany_nebes_2Anděla ne!

Ráda hraju v divadle. Ne, že bych k tomu měla moc příležitostí. Proto jsem doslova zajásala, když jsem se poprvé asi před rokem dozvěděla, že se u nás ve sboru bude hrát divadlo Brány nebes a plameny pekla.

Velikonoce se pomalu blížily, modlitby byly v plném proudu a já jsem na potkání Číst zbytek položky »

Ocenění z Piligrimu.

Autor: Václav Bednář Zdroj: achavirov.cz

Vašek_0534Na velikonoční pondělí mi dopoledne napsal bratr Oleg Boravlev nejprve pozdrav k Velikonocům a pak se mě ptal, jestli jsme doma, že by nám chtěl něco z mariupolského dětského domova Piligrim předat. Trochu jsme zjišťovali, jak se k nám z německého Passau, kde nyní Oleg se svou rodinou je na návštěvě, dostat. Večer mi Oleg napsal, že za námi přijede na otočku jeho manželka Ania se svým starším synem Timofejem. Číst zbytek položky »

Radujme se, že jsou naše jména zapsána v knize života.

Autor: Pavel Bubík Zdroj: achavirov.cz

Palo Bubík-1Drazí bratři a sestry,

je tady nový měsíc a s ním také nové číslo našich Sborových listů. Je za námi měsíc březen, skončily velikonoční svátky a také jedna ze stěžejních evangelizačních akcí našeho sboru – Brány nebe a plameny pekla. Určitě mnozí z vás zažili silné Boží doteky a těším se, že v těchto Sborových listech se dočtu mnohá další svědectví o tom, co jste prožívali během těchto čtrnácti dnů. Na tomto místě bych chtěl velmi Číst zbytek položky »

Usiluj o smíření.

Zdroj: spkd.cz

kriz-AKtl4wA„Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.“ Ma­touš 18:15

Jedna učitelka nedělní školy vysvětlovala dětem přikázání „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (2. Mojžíšova 20:12). Potom se svých šestiletých žáků zeptala: „Napadá vás jiné přikázání, které nás učí, jak máme jednat se svými bratry a sestrami?“ Jeden malý chlapec bez Číst zbytek položky »

24.04.2016 Petr Špok – Bůh je svatý II

Petr Špok-11. Petrova 1: 17-19 Jestliže ‚vzýváte jako Otce‘ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny

Hlavní myšlenka: Tím že Bůh je svatý, máme žít dny svého života v bázni před Ním.

Poslední rozloučení s bratrem Rudkem Bubikem.

Rudek 2-1

rudek_1017583729_o

Starší příspěvky «