Duchovní soustředění 2016.

Warning!

VIDEO ZÁZNAM z večerních shromáždění z DUCHOVNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ.

    

Duchovní soustředění 2016

Sobota 9. 7.

Martin Moldan

Neděle 10. 7.

Martin Moldan

Pondělí 11. 7.

Martin Moldan

Úterý 12. 7.

Martin Moldan

Středa 13. 7.

Radek Smetana

Čtvrtek 14. 7.

Lumír Folvarčný

Pátek 15. 7.

Pavel Bubík

AUDIO ZÁZNAM z večerních shromáždění:

Několik myšlenek o víře.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista. Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána.“ (2Pt 1,1–2)

Drazí čtenáři,

předmětem mého zamyšlení je víra. Vírou jsem se rovněž zabýval v lednovém čísle, neboť verš o víře („Vím, komu jsem uvěřil.“ 2Tm 1,12) je slovem pro církev na tento Číst zbytek položky »

Drž hněv na uzdě.

Zdroj: spkd.cz

smutek_8507077410026592197_n„Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.“Přís­loví 29:11

Hněv je Bohem daná emoce, která ale má být tvým služebníkem, nikoliv pánem. Proto drž svou vznětlivost na uzdě. Kdykoliv jsi v pokušení podlehnout hněvu, zastav se a sám sobě polož dvě otázky: Číst zbytek položky »

Pocit méněcennosti.

Zdroj: spkd.cz

detsky_vzdor„Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“1. Mojžíšova 1:31

Farai Chideyová vystudovala Harvard, pracovala pro časopis Newsweek a její kariéra rychle stoupala nahoru. Přesto léta zápasila s bulimií, protože se chtěla podobat nablyštěným snímkům, které falšují okolní svět. Když nad nemocí konečně zvítězila, napsala: „Ztráta na váze nezměnila mou osobnost, ani mne neosvobodila od citové zátěže, kterou jsem si nesla od dětství. Myslela jsem, že chci být štíhlá. Ve Číst zbytek položky »

17.07.2016 Pavel Bubík – Církev, která se ocitla na křižovatce dějin.

Palo Bubík-11 Petrova 2:9 Vy však jste, rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky ‘ toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Hlavní myšlenka: Co očekává Bůh od církve na křižovatce dějin.

Opusť svou zónu pohodlí.

Zdroj: spkd.cz

Mojžíš„… stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit.“ Izajáš 42:16

Aby mohl Mojžíš naplnit Boží vůli, musel opustit svou zónu pohodlí. „Mojžíš … když dospěl, odepřel nazývat se synem faraónovy dcery … snášet příkoří … pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě“ (Židům 11:24–26). Pokud chtěl splnit úkol, který mu Bůh dal, musel být Číst zbytek položky »

Nad pokušením můžeš zvítězit.

Zdroj: spkd.cz

kříž-14182839525_n„Nenechme se oklamat satanem…“2. Korintským 2:11, B21

Tvé nejslabší stránky budou vždy vystaveny pokušením. Proto:

  1. Počítej s tím. Jinak nebudeš připraven, když to přijde. Odkud přichází pokušení? Z tvé mysli! Každá porážka, která se projeví ve tvém jednání, byla nejprve bitvou prohranou ve tvé mysli. Proto Pavel napsal: „Nenechme se Číst zbytek položky »

10.07.2016 Petr Bubik – Živá voda

Peťa BubikDeuteronomium 11:10-15 Neboť země, do které přicházíš, abys ji obsadil, není jako egyptská země, z níž jste vyšli, kde zaseješ semeno a musíš šlapat a zavlažovat ji jako zelinářskou zahradu. Země, do které procházíte Jordánem, abyste ji obsadili, je zemí hor a údolí; pije vodu deště z nebe. Zemí, o kterou se stará Hospodin, tvůj Bůh. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ni stále upřeny, od počátku až do konce roku.

I stane se, jestliže budete opravdu poslouchat mé příkazy, které vám dnes přikazuji, budete milovat Hospodina, svého Boha, a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší, že dám vaší zemi ve svůj čas déšť podzimní i jarní a sklidíš své obilí, nové víno i svůj olej. Dám také zeleň na tvé pole pro tvůj dobytek, najíš se a nasytíš.

Hlavní myšlenka: Kamkoliv vstoupí ta živá voda od Boha, tak ta voda obnovuje, zavlažuje, občerstvuje a uzdravuje.

03.07.2016 Jeff Coose – Vztah k Izraeli podle Bible.

Jeff CooseŘímanům 11:25-27 Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství — abyste nebyli moudří sami u sebe — že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: ‚Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.

Povzbuď dnes někoho.

Zdroj: spkd.cz

Ježíš_8631135879768036522_n„… dodej mu síly a odvahy5. Mojžíšova 3:28

Povzbuzení dokáže dělat zázraky. Ve filmu Zůstaň a zachraň má učitelka Jaime Escalanteová ve třídě dva žáky, kteří se jmenují Johnny. Jeden je šťastné dítě a vynikající student, druhý marní čas tím, že se potlouká a dělá problémy. Na prvních třídních schůzkách přišla maminka jednoho z nich k Jaime a zeptala se: „A co můj syn Johnny, jak se mu daří?“ Jaime v domnění, že je to matka lepšího žáka Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «