Kurzy ALFA

PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA

ALFA 2015Každou středu od 16. 9. – 9. 12. 2015 v 18 hodin.

V budově Apoštolské církve Havířov, ul. Selská 29, Havířov Bludovice.

Co je to ALFA? Alfu tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou. Každé setkání začíná společným jídlem, které dává lidem příležitost se společně spřátelit. Následuje promluva na téma večera a nakonec diskuze. Zeptat se můžete na cokoliv, co vás zajímá. Alfa je pohodová a zábavná.

Na Alfu je potřeba předem se přihlásit vedoucímu týmu Alfa na email j.lukacova@centrum.cz.

Selhání a úspěch.

Zdroj: spkd.cz

kriz-50006_01„Sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch.“ Nehemjáš 2:20, ČSP
Jestli chceš svá selhání proměnit v úspěchy, musíš udělat dvě věci:
1) Uvědomit si, že Bůh chce, abys byl úspěšný, protože jsi jeho dítě. Když se nad tím zamyslíš – který dobrý a milující rodič by nechtěl úspěch svých dětí? Tváří v tvář nepřekonatelným překážkám a hrozbám nepřátel Nehemjáš prohlásil: „Sám Bůh nebes nám dopřeje úspěch“ (Nehemjáš 2:20, ČSP). A dopřál! Číst zbytek položky »

Čemu se Jan divil?

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„Viděl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: ‚Čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohéšelmy, která ji nese.‘“ (Zj 17,6–7)

Vážení čtenáři,

dnešní slovo jsem uvedl dvěma verši ze Zjevení Jana, knihy staré dva tisíce let, a Číst zbytek položky »

30.08.2015 Petr Špok – Všemohoucnost I.

Petr Špok-1Hlavní verše: Genesis 17:1-5 Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím.“ Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.

Genesis 35:9-12 I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z Rovin aramských, a požehnal mu slovy: „Tvé jméno bylo Jákob; už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael.“ A dal mu jméno Izrael. Dále mu Bůh řekl: „Já jsem Bůh všemohoucí. Ploď a množ se; vzejde z tebe národ a společenství pronárodů, i králové vzejdou z tvých beder. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě; tvému potomstvu dám tuto zemi.“

Hlavní myšlenka: Kdo vydal Bohu svůj život, žije nadpřirozený život.

23.08.2015 Pavel Bubík – Být věrným

Pavel Bubik1278Lukáš 12:42-43 On odpověděl: „Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.

Hlavní myšlenka: Co znamená věrnost v našem křesťanském životě a proč je tak důležitá.

Chození po vodě.

Zdroj: spkd.cz

kriz vJ2wk„Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli…“Matouš 14:22
Myslíš si někdy, když jsi v potížích, že jsi musel udělat něco špatného, že ses minul s Boží vůlí a On tě trestá? Tak to není. Potíže mají mnoho důvodů a často nesouvisí s tím, co děláme špatně, a už vůbec ne s Božím trestem. Učedníci se neocitli v bouři kvůli tomu, že neposlechli Ježíše; ani proto, že odmítli Boží vůli, oni ji přijali. Bible Číst zbytek položky »

16.08.2015 Václav Bednář – Usilujme o spravedlnost, víru, lásku a pokoj.

Vašek Bednář2 Timoteovi 2:22 Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.

Rozuměj svým pokušením.

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„… nevydej nás v pokušení…“ Matouš 6:13
Mnozí z nás zbytečně trpí, protože špatně chápou pokušení. Zaprvé očekávají, že pokušení automaticky ustanou, nebo že jich alespoň bude ubývat. Stejně si to představovali Izraelci, když vstoupili do zaslíbené země. Zaskočilo je, že v zemi jsou ještě Kananejci. Ztratili odvahu a mysleli, že si určitě museli splést směr: „Tohle přeci nemůže být ta zaslíbená země.“ Číst zbytek položky »

09.08.2015 Petr Špok – Nic cenného před Bohem není skryto ani zapomenuto.

Petr Špok-1BOŽÍ VŠEVĚDOUCNOST 3 – Nic cenného před Bohem není skryto ani zapomenuto.

Matouš 6:19-21 Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Hlavní myšlenka: Bůh vidí vše cenné a On ti odplatí.

Co nám brání sloužit druhým?

Zdroj: spkd.cz

jezis„Odpoví-li kdo dřív, než vyslechl, toť pošetilost…“ Přís­loví 18:13
Jestliže chceme účinně sloužit druhým, musíme se vcítit do jejich potřeb. Co nám v tom brání? Například představy.
Jedna žena si v letištní hale koupila balíček sušenek, posadila se a četla noviny. Najednou zaslechla šustění. Když vzhlédla, uviděla, že muž vedle ní si bere sušenky. Nechtěla vyvolávat scény, proto si vzala jednu sama a doufala, že mu to dojde. Pak uslyšela další zašustění. Nevěřila vlastním očím: muž vytahoval další Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «