Záleží na postoji.

Zdroj: spkd.cz

Hromada peněz „Činil, co je správné v Hospodinových očích, ne však celým srdcem.“ 2. Paralipomenon 25:2
Král Amasjáš sice dělal všechno správně, ale nedělal to celým srdcem. Můžeš dělat správné věci, a přesto nemusíš být požehnaný. Proč? Protože je děláš se špatným postojem. Vezmi si například dávání. Apoštol Pavel napsal: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; Číst zbytek položky »

Chtěl jsem svou milovanou hodit z okna ven.

Autor: František Novotný Zdroj: apostolskacirkev.cz

novotniNarodil jsem se 20. března 1961. Celý život bydlím v Havířově, kromě krátkodobých pobytů ve vězení a v azylu (před mafiány). Narodil jsem se do dělnické rodiny se třemi sourozenci – bratry jako nejmladší. Vyrůstal jsem v dobré rodině, dětství jsem měl krásné.

Dnes vím, že můj problém byl v tom, že jsem si neuměl vybírat dobré kamarády a špatným neuměl říct ne. Proto mé problémy začaly už ve čtrnácti, kdy jsem začal Číst zbytek položky »

12.04.2015 Petr Špok – Boží slovo není jako golfový míček.

Petr Špok_36Židům 4:12-13 Neboť Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté; před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat, je vše nahé a odkryté.

Hlavní myšlenka: Boží slovo je živé a proto dorazí k cíli bez ohledu na okolnosti.

Přines Bohu „prvotiny“ svého času.

Zdroj: spkd.cz

bible_4JnK27k„… a tam budu vyhledávat … prvotiny vašich darů se všemi vašimi svatými dary.“ Ezechiel 20:40
Ve starozákonní době měla být první část sklizně s vděčností nabídnuta Bohu. Takže když Bůh říká: „… a tam budu vyhledávat … prvotiny vašich darů se všemi vašimi svatými dary“ (Ezechiel 20:40), znamená to, že místo toho, aby ses snažil vměstnat Boha někam do svého časového rozvrhu, musíš ho postavit na první místo. Uvědom si, že on chce tvé „prvotiny“, ne tvé zbytky. Číst zbytek položky »

Jak Bůh pracuje.

Zdroj: spkd.cz

Ježíš most„Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“ 2. Korintským 6:2
Ve třetí kapitole Skutků je příběh o uzdravení chromého muže, který je velmi poučný. Po několik příštích dnů se jím budeme zabývat:
1) Ten chromý muž byl v dobré situaci, ale nijak se z toho neradoval. „Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli“ Číst zbytek položky »

Usiluj o to, abys byl podobný Kristu.

Zdroj: spkd.cz

Ježíš_8631135879768036522_n„K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.“ 1. Petrova 2:21
Když Bůh tvořil člověka, řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ (1. Mojžíšova 1:26). Je jasné, že jeho záměrem pro každého z nás bylo, abychom odráželi jeho charakter, záměry, myšlenky a jeho cesty. Jestli chceš vědět, co to znamená, prostuduj si Kristův život. Pavel řekl: „On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření…“ (Koloským 1:15). Takže tvým Číst zbytek položky »

05.04.2015 Petr Špok – Jsem jenom člověk

Filipským 2:5-11 Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Petr Špok_36Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Hlavní myšlenka: Jsem JEN člověk, potřebuji Boha

 

Velikonoce a vězení.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. ‚Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen.‘ Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři od Řeky až do dálav země. ‚Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody. Navraťte se do pevnosti, vězňové, jimž naděje vzchází. Dnes to oznamuji znovu: Všechno ti nahradím dvojnásobně.‘“ (Za 9,9–12) Číst zbytek položky »

03.04.2015 Petr Špok – Horlivost

Petr Špok_36

Římanům 12:11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.

Hlavní myšlenka: Můžeme horlit pro mnoho věcí, ale nejdůležitější je horlit pro Boha.

 

Ad HOnore Jezus.

Autor: František Novotný Zdroj: achavirov.cz

křížMilí sborovníci, na členském shromáždění jsem byl usvědčen neboli inspirován bráchou Michalem Hřebíčkem sdělit informace o tom, co se děje kolem nás ve službách našeho Pána a v našem milovaném sboru. Píši, milovaní, protože jsem zde zakořenil a jsem zde rád. Jak víte, kromě toho, že vám občas vymlátím uši hlasitým bubnováním v NaBoso, což také dělám velmi rád a ze srdce, tak stojím v současné době ve třech službách, o kterých se chci nyní zmínit. Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «