21.08.2016 Pavel Bubík – Duch svatý není squatterem

Palo Bubík-1Skutky 1:8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Hlavní myšlenka: K tomu abychom byli svědky, potřebujeme být plní Ducha svatého

Modli se každý den.

Zdroj: spkd.cz

modlitba2„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ Ma­touš 7:7

Slavný evangelista R. A. Torrey pojmenoval dvě největší tajemství efektivní modlitby:

  1. Studovat Boží slovo a hledat Boží vůli zjevenou v zaslíbeních. Číst zbytek položky »

Jak řešit problémy ve vztazích.

Zdroj: spkd.cz

20110104112145_laska„Láska je trpělivá, laskavá … Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.“ 1. Korintským 13:4–5

Zde je několik rad, které ti mohou pomoci vyřešit problémy ve vztazích:

  1. Problémy s penězi. Jak budeš v manželství hospodařit s penězi, záleží na schopnostech, které jsi získal, a na kázni, které ses naučil. Jeden z vás může Číst zbytek položky »

Jak zvítězit nad strachem z nedostatku.

Zdroj: spkd.cz

holubice„Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.“ Žal­m 34:10

Není problém vyrůstat v nedostatku, pokud ovšem chudoba v tobě nezakoření a nezačne ovládat tvé myšlení. Jednoho slavného muže se kdosi zeptal, jaké to bylo vyrůstat v chudobě. K údivu všech se přiznal, že stále trpí obavou z nedostatku v budoucnosti. Proto měl sklon být příliš skromný, považoval své peníze za něco tak Číst zbytek položky »

Láska – vítězná strategie.

Zdroj: spkd.cz

kříž-14182839525_n„Láska nikdy neselže.“ 1. Korintským 13:8, přel. z angl.

Bible tvrdí, že: „Láska nikdy neselže“ (1. Korintským 13:8, přel. z angl.). Zamysli se nad tím – peníze nepřinášejí štěstí, sláva nepřináší sebevědomí a pomsta nepřináší uspokojení. Jediná věc, která nikdy neselže, je láska. Světoví vůdci Spojených národů oslovili matku Terezu a zeptali se jí: „Jak můžeme dosáhnout světového míru?“ Odpověděla jim: „Jděte domů a milujte svou rodinu.“ Kdybychom to všichni Číst zbytek položky »

Několik myšlenek o víře.

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

Moldan Martin-72f633_XL„Šimon Petr, otrok a apoštol Ježíše Krista, těm, kdo dostali stejně vzácnou víru jako my spravedlností našeho Boha a Zachránce Ježíše Krista. Milost a pokoj kéž se vám rozhojní v poznání Boha a Ježíše Krista, našeho Pána.“ (2Pt 1,1–2)

Drazí čtenáři,

předmětem mého zamyšlení je víra. Vírou jsem se rovněž zabýval v lednovém čísle, Číst zbytek položky »

14.8.2016 nedělní kázání

Dnešní kázání nebude zveřejněno na webových stránkách. Nahrávku kázání bude možno získat po domluvě v kanceláři sboru.

Tvůj záměr bude provázet pokoj.

Zdroj: spkd.cz

kristova_tvar„S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.“Iza­jáš 55:12

Možná se ptáš: „Jak mám naložit se svým životem? Co je mým cílem?“ Bůh na takové otázky odpovídá a vede nás ke smyslu našeho života pomocí schopností a darů, které nám dal. Bohem dané dary jsou schopnosti, jichž člověk snadno využívá, často bez formálního vzdělání. Když děláme věci, v nichž jsme přirozeně dobří, naplňuje nás to velkým uspokojením. Takže pokud si nejsi jistý smyslem Číst zbytek položky »

Radost právě zrozená.

Autor: Jiřina Gina Čunková Zdroj: jirinagina.cz

čunkoviOpět máme doma miminko. Z porodnice jsme si přivezli chlapečka, byl mu právě týden. Kdo o takové miminko pečuje, když nemá maminku, která by ho kojila, hladila, hýčkala, šeptala mu do ouška?
Zdravotní sestřičky mají dost práce se všemi dětmi. Jedno nakrmí, přebalí, položí do postýlky, vezmou druhé a tak to pokračuje, dokud se nepostarají o všechny. V jedné z ostravských nemocnic jsem měla vloni příležitost navštěvovat tři dny naše první pěstounské miminko. Pozorovala jsem tu každodenní práci personálu. Ano, snaží Číst zbytek položky »

Co zapaluje tvůj oheň?

Zdroj: spkd.cz

srdce„Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň.“Žalm 39:4

Když ti Bůh dá vizi pro tvůj život, bude v tobě hořet jako oheň, který se nedá uhasit. Žalmista napsal: „Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň“ (Žalm 39:4). Co v tobě zapaluje oheň? Co uvnitř tebe „žhne“? Když tě Bůh k něčemu povolává, vkládá do tebe také touhu to udělat a sílu to provést. I když si připadáš neschopný a nekompetentní, stůj na jeho slovu: „Neboť je to Bůh, který ve vás Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «