Sesterské konference.

AC Havířov - v sobotu 04.10. v 15:00 proběhne konference: VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS.

14-10 Sesterska 1

V Malenovicích – v pátek a sobotu 07. – 08.11. proběhne konference: SESTRY V TRIKU

namorni-ikony-1.jpg

21.09.2014 Leoš Cásek – Třetí přikázání.

Leoš Cásek-2Exodus 20,7 Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. (B21)

Hlavní myšlenka: Kdykoliv vyslovuješ Boží jméno,  vždy pamatuj, že mluvíš o milujícím Bohu, který tě zachránil a dal ti to nejcennější, co měl.

Pro co žiješ?

Zdroj: spkd.cz

holubice„Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.“ Přísloví 16:31

Každý z nás pro něco žije, ale otázkou je, pro co. Ben Patterson v knize „The Grand Essentials“ (Důležité nezbytnosti) napsal: „O stáří mám svou teorii. Věřím, že když nás život ořeže, když klouby už selhávají, kůže se vraští, cévy se ucpávají a tvrdnou, zbude z nás to, čím jsme v podstatě celou dobu byli. Například můj vzdálený strýc. Za celý život neudělal nic, jenom našel nové způsoby jak zbohatnout. Své poslední Číst zbytek položky »

Jsi „Štěpán“?

Zdroj: spkd.cz

kříž„… a tak zvolili Štěpána…“ Skutky 6:5

Novozákonní církev rostla tak rychle, že administrativní záležitosti začaly apoštolům přerůstat přes hlavu. Neměli dostatek času na modlitby a studium Písma, proto se rozhodli vybrat sedm mužů, aby si vzali na starost „provozní záležitosti“. Jedním z nich byl Štěpán. Několik následujících dnů budeme zkoumat Štěpánovu kvalifikaci. První kvalifikační podmínkou je poctivost ve finančních záležitostech. „Bratři, vyberte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha a moudrosti, a Číst zbytek položky »

15.09.2014 Tunde Bolanta – Krev Kristova.

Zjevení  12:11-12 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“

14.09.2014 Václav Bednář – Aby tvá víra neselhala.

Vašek BednářLukáš 22:31-34 „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. 32 Já jsem však za tebe prosil, ABY TVÁ VÍRA NESELHALA; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím.“ 33 Řekl mu: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“ 34 Ježíš mu řekl: „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“

Hlavní myšlenka: i když přijde do našich životů tíseň nebo pronásledování, starosti, nemoc nebo smrt, tak Ježíš za nás prosil, aby naše víra neselhala.

Když upadneš.

Zdroj: spkd.cz

kriz„Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici.“ Lukáš 22:31

Ze všech Kristových učedníků byl Petr tím, jenž si o sobě myslel, že rozhodně neselže. Přesto se mu to stalo. Ježíš mu řekl: „Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra Číst zbytek položky »

Zákon lásky.

Zdroj: spkd.cz

holubice„Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali…“ Jan 13:­34

Jedny noviny uveřejnily příběh chlapce nemocného rakovinou, jenž procházel chemoterapií a ztrácel vlasy. Jeho spolužáci mu chtěli projevit lásku a podporu, proto si všichni nechali oholit vlasy, aby se necítil trapně, až se vrátí do školy. V novinách byla fotografie všech spolužáků s oholenými hlavami, doplněná titulkem: „Všechno, co děláme, děláme společně.“ To je „zákon lásky“, o němž mluvil Ježíš, když řekl: Číst zbytek položky »

Odpusť, ve svém vlastním zájmu!

Zdroj: spkd.cz

kříž„Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.“ Koloským 3:13

Jedna žena vyprávěla svůj příběh: „Nachytala jsem manžela s jinou. Úpěnlivě mě prosil o odpuštění, ale já jsem chtěla svou satisfakci. Zažádala jsem o rozvod, i když mě děti prosily, abych to nedělala. Můj muž se dva roky stále snažil získat mě zpět, ale já jsem nechtěla. Zranil mě, tak jsem se mu chtěla pomstít. Nakonec to vzdal, vzal si mladou vdovu se dvěma dětmi a zařídil si nový život beze mne. Teď jsou Číst zbytek položky »

07.09.2014 Pavel Bubík – Nebudeš dychtit po cizích věcech.

Pavel Bubik1278Exodus 20:17  Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Hlavní myšlenka:  Je desáté přikázání ještě dnes pro církev aktuální. Jaký význam má pro církev poslední doby? Co je žádostivost?

Starší příspěvky «