Seminář s Per Hyldgaardem

seminar Hyldgaard

Notice

AUTOBUS NA NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBU V OSTRAVĚ.

V neděli 5. června 2016 vyjede autobus z autobusového nádraží v 8.40 hod., od Společenského domu Reneta v 8.45 a asi v 8.50 od autobusové zastávky u Lidlu na Šumbarku do Ostravy – areálu Výstaviště Černá louka.

Autobus bude s označením „OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ“.

Autobus bude u výstaviště čekat. Odjezd zpět předpokládáme kolem 12.30 hod.

29.05.2016 Petr Špok – Bůh je moudrý

Petr Špok-1Jakub 1:5-8 Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí. Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane; je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

Hlavní myšlenka: Buh si moudrost nenechal jen pro sebe, ale chce ji rozdavat

Neohlížej se.

Zdroj: spkd.cz

1016988_438062072976334_1427863854_n„Vzpomeňte na Lotovu ženu!“ Lukáš 17:32

Před zničením Sodomy poslal Bůh dva anděly, aby zachránili Lota a jeho rodinu. Lot dostal jasné pokyny: „Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul … Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup“ (1. Mojžíšova 19:17, 26). Ježíš připomněl tento příběh čtyřmi slovy: Číst zbytek položky »

Nebuď tvrdošíjný.

Zdroj: spkd.cz

kříž-18797503930_n„Obrátil se a rozhořčeně odcházel.“ 2. Královská 5:12

Naamán byl jako generál syrské armády zvyklý, že věci byly po jeho. Takže když mu Elíša řekl, aby se sedmkrát ponořil do blátivého Jordánu, aby se vyléčil z malomocenství, odešel plný hněvu. Řekl: „Cožpak tu nejsou čistší řeky? Nemohl na mě prorok jen vložit ruce a uzdravit mě?“ Naštěstí poslechl své služebníky, Číst zbytek položky »

Vedlejší a hlavní dary.

Zdroj: spkd.cz

holubice„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“ Římanům 12:6

Chceš-li v něčem vyniknout, musíš odhalit své hlavní dary a zapojit je do práce. Jedním z vedlejších darů apoštola Pavla bylo dělat stany, aby tak podpořil svou službu. Je ale jasné, že jeho hlavním darem bylo učit a budovat sbory. Ptáš se, jak můžeš své hlavní dary zjistit? Číst zbytek položky »

Co dělat v krizi.

Zdroj: spkd.cz

smutek_8507077410026592197_n„Nechali jsme se … tedy unášet.“ Skutky 27:15

Nenech se unášet! Na krizi většinou reagujeme stejnými třemi způsoby jako námořníci na palubě Pavlovy lodi: „… vítr … opřel se do lodi tak, že ji nemohli ovládat. Nechali jsme se jím tedy unášet“ (Skutky 27:14–15). Nechat se unášet je první věcí, k níž se nás snaží strhnout životní bouře. Ztrácíme ze zřetele své cíle a zapomínáme, kam máme namířeno. Ignorujeme své hodnoty a uchylujeme se od Číst zbytek položky »

22.05.2016 Piotr Stepniak – V nikom jiném není spása

Piotr StepniakSkutky 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.

Záznam z celého shromáždění.

Pochop jedinečnost svého dítěte.

Zdroj: spkd.cz

uctivani_128696126_n„… v souladu s jeho individuálním obdarováním a vlohami.“ Přísloví 22:6, přel. z angl.

Jako rodič můžeš obdarování svého dítěte buď podpořit, nebo zbrzdit. Bible přikazuje: „Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne“ (Přísloví 22:6, ČSP). To neznamená, že když dítě navedeš na správnou cestu, nikdy ji neopustí. Tak to nefunguje, spasení je Božím dílem (viz 1. Korintským Číst zbytek položky »

Otevři oči!

Zdroj: spkd.cz

kriz_620x349„Otevři mi oči, ať mám na zřeteli divy…“ Žalm 119:18

Jednou se Elíša a jeho sluha probudili a zjistili, že jsou obklopeni nepřátelským vojskem. Sluha zpanikařil: „‚Běda, můj pane, co teď budeme dělat?‘ … Potom se Elíša modlil: ‚Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl!‘ Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on uviděl horu plnou koní a ohnivých vozů okolo Elíši“ (2. Královská 6:15–17). Kleofáš a jeho společník šli domů do Emaus a měli zlomené srdce, Číst zbytek položky »

15.05.2016 Stojan Gajicki – Bůh ne diskvalifikuje.

stojan gajickiGenesis 50:15-21 Když si Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: „Jen aby na nás Josef nezanevřel a neoplatil nám všechno zlo, kterého jsme se na něm dopustili.“ Proto mu vzkázali: „Tvůj otec před smrtí přikázal: Josefovi řekněte toto: »Ach, odpusť prosím svým bratrům přestoupení a hřích, neboť se na tobě dopustili zlého činu. Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení.«“ Josef se nad jejich vzkazem rozplakal. Pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli: „Tu jsme, měj nás za otroky!“ Josef jim však odvětil: „Nebojte se. Což jsem Bůh? Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy; postarám se o vás i o vaše děti.“ Tak je těšil a promlouval jim k srdci.

Hlavní myšlenka: Jestli jsi Boží syn nebo Boží dcera, Bůh ti vždy vrátí dědictví, když budeš činit pokání.

Starší příspěvky «