Přivádět lidi k Ježíši.

Zdroj: spkd.cz

kriz-AKtl4wA„Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.“ Lukáš 5:17

Když Ježíš jednoho dne vyučoval v nějakém domě, čtyři muži přinesli svého ochrnutého přítele, aby ho Ježíš uzdravil. Když se pro zástup nemohli dostat dovnitř, vylezli na střechu, udělali v ní otvor, spustili nemocného dolů k Ježíši a on ho uzdravil. Bible říká: „Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval“ (Lukáš 5:17). Seděli u toho farizeové a byla tam přítomná Boží moc, aby uzdravila i je, ale oni to Číst zbytek položky »

19.06.2016 Svědectví iráckých křesťanů

Svědectví iráckých křesťanů z neděle 19.6.2016

26.06.2016 Petr Špok – Bůh je všudypřítomný II

Petr Špok-1Žalm 139:13-18 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože! Nesmírný je jejich počet, sčetl bych je, ale je jich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou.

 

Hlavní myšlenka: Bůh byl a je součástí každého momentu tvého života.

Když jim to neřekneš ty, kdo tedy?

Zdroj:  spkd.cz

chleb-a-voda-4_7192034141574409475_o„Tento den je dnem radostné zprávy a my jsme zticha.“ 2. Královská 7:9

Město Samaří bylo obklíčeno aramejskou armádou a nikdo nemohl dovnitř ani ven. Byla to zoufalá situace. Obyvatelé města se blížili k smrti vyhladověním. Čtyři malomocní, kteří byli odděleni a museli žít venku za městskými hradbami, se rozhodli jít do aramejského tábora v naději, že se nad nimi někdo slituje a možná jim dá jídlo a vodu. Když tam však přišli, zjistili, že andělské vojsko zahnalo Číst zbytek položky »

Je důležité, aby rodina trávila čas společně

Zdroj:  spkd.cz

Piligrim v OD_1074555195_n„Hle, já a děti, které mi dal Hospodin…“ Izajáš 8:18

Není třeba utrácet velké peníze na to, abyste mohli vést naplněný rodinný život. Děti mají nejraději jednoduché činnosti, které se mohou opakovat. Chtějí, abychom jim četli stejné příběhy třeba stokrát, a poslouchají stále stejný vtip, i když už jeho pointu znají. Takový společný život s rodiči bývá větší hodnotou než drahé hračky nebo jednorázové akce. James Dobson říká: „Jeden můj přítel se kdysi zeptal Číst zbytek položky »

Neuchyluj se ke klení.

Zdroj:  spkd.cz

jazyk„… ústa mluví, čím srdce přetéká.“ Lukáš 6:45

Když se uchyluješ ke klení, potvrzuješ pravdu Božího slova: „… ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě“ (Jakub 3:8–9). Nepatří se, aby vykoupené Boží dítě takto nadávalo! Proč Číst zbytek položky »

19.06.2016 Petr Špok – Bůh je všudypřítomný

Petr Špok-1Toto kázání je s překladem do arabštiny

Žalmy 139:1-12 Pro předního zpěváka. Davidův, žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo , kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.

Hlavní myšlenka: Bůh je blízko, nestačí porozumět myslí, ale především srdcem

Buď nositelem Božího pokoje.

Zdroj: spkd.cz

holubice„… mají v srdci … radost ti, kdo radí ku pokoji.“ Přís­loví 12:20

Jednou se Ježíš uprostřed zuřící bouře postavil na přídi lodi a živlům kolem sebe rozkázal: „Zmlkni, utiš se!“ (Marek 4:39). K údivu učedníků se Galilejské jezero uklidnilo jako rybník u mlýna. Možná se ti v životě nikdy nepodaří udělat něco tak mimořádného. Jestliže však v tobě žije Ježíš, dárce pokoje, dá ti moudrost, jak mluvit do ustaraných životů a situací a jak vnášet klid. Německý mnich Tomáš Číst zbytek položky »

Důvěřuj Boží věrnosti.

Zdroj: spkd.cz

kříž-14182839525_n„Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“ 1. Tesalonickým 5:24

Cítíš, jak tě Bůh vede, abys něco udělal nebo se vydal určitým směrem, a přitom máš obavy, protože k tomu máš spoustu nezodpovězených otázek? Pak si přečti slova: „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde“ (Židům 11:8). To bys měl udělat také! Nejen že nebudeš mít odpovědi na všechny své otázky, někdy Číst zbytek položky »

Musíš jim odpustit.

Zdroj: spkd.cz

kříž Gennadiy„… odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.“ Ma­rek 11:25

Skupina špičkových lékařů odpovídala na otázku, které emoce nejvíce přispívají k fyzickému onemocnění, takto: „Hněv a neodpuštění.“ To proto, že během doby uvolňují do tvého těla smrtící toxiny. Jeden lékař se vyjádřil: „Ohrožuje tě ne to, co jíš, ale to, co Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «