KONFERENCE PRO MUŽE

ZVEME VŠECHNY MUŽE na konferenci:

PŘEKONEJ SVÉ LIMITY!

 

Sobota 4. března 2017  |  9:30 – 16:00
Apoštolská církev, ul. Selská 29, Havířov

 

Sloužit slovem budou:

Pavel ČEP – druhý pastor sboru AC Uherský Brod.
Lumír FOLVARČNÝ – pastor sboru AC Karviná a senior MSO.
Peter KOZIC – misionář AOG USA.

Pokud chcete oběd ZDARMA, je nutno se do úterý 28. 2.  ZAREGISTROVAT ZDE

Nech se proměnit tím, co vidíš.

„Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.“ 2. Korintským 3:18

Mnozí křesťané si myslí, že Bůh jenom čeká, aby se na ně vrhnul kvůli jejich selháním. Taková víra je mylná a vede k životu v omylu. Jestli vidíš Boha takhle, nedokážeš si pomoci a žiješ v neustálém strachu, nejistotě a obavách kvůli svým hříchům a zápasům.  Číst zbytek položky »

Bohoslužba začala dříve.

Vzpomínám si na jedno nedělní překvapení z doby, kdy jsem byl ještě mládežníkem. Bydlel jsem tehdy v jiném městě, než byl můj mateřský sbor, sice jen dvacet kilometrů daleko, ale spojení bylo dost mizerné. Takže jako obvykle jsem brzo ráno dobíhal na nástupiště a … nikde nikdo. Udiveně se rozhlížím, co se děje. Vždyť jsem ještě přišel včas! Nepřišel. Bylo jaro, neděle ráno a změna času. A z bohoslužby v tu neděli nic nebylo, protože začala dříve. Číst zbytek položky »

Má být nedělní shromáždění určeno věřícím nebo nevěřícím?

Před lety jsme v Liberci pořádali evangelizaci zvanou Graffiti Party, určenou pouličním teenagerům: graffiti, grilování, hlasitá hudba apod. Mladí lidé celý den tvořili na námi poskytnutých plochách a vrcholem bylo vyhodnocení nejlepších děl. Povstal jsem a během pěti minut – jako zástupce sponzorující AC – vyprávěl své Číst zbytek položky »

Máte jeho geny!

Matouš 5:38-48 BHČ (Bible hezky česky)

Ježíš pokračoval lekcí o vztazích s nebezpečnými lidmi:

„Víte, že se odjakživa říká: ‚Pomsta je sladká!‘ Já vám ale říkám, abyste proti zlu nebojovali dalším zlem. Jděte na to jinak: Když se tě někdo snaží urazit, řekni mu, že mu to dneska sluší. Když tě kamarádka pomlouvá, pošli jí kytku s přáním k Číst zbytek položky »

19.02.2017 Petr Špok – David – Idealní místo

1.Samuelova 16:1-13 Hospodin řekl Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Samuel se zdráhal: „Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘ Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím.“ Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: „Přinášíš pokoj?“ Odvětil: „Pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu.“ Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Elíaba, řekl si : „Jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný.“ Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“ Jišaj pak zavolal Abínádaba a předvedl ho před Samuela. On však řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“ Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl: „Hospodin nevyvolil ani toho.“ Tak předvedl Jišaj před Samuela svých sedm synů, ale Samuel řekl: „Žádného z nich Hospodin nevyvolil.“ A Samuel se Jišaje otázal: „To jsou všichni mládenci?“ Jišaj odvětil: „Ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo.“ Samuel Jišajovi poručil: „Pošli pro něj! Nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho! To je on.“ Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: „Hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Bude na ni hrát, kdykoli na tebe dolehne zlý duch od Boha, a bude ti dobře.“

Hlavní myšlenka: Tak jako Bůh měl plán pro Davida, tak Bůh má plán i pro mě.

Když se modlíš

„… a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe.“ Lukáš 3:21

V Bibli můžeme vidět, co se dělo, když byl Ježíš pokřtěn: „… modlil se … Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil‘“ (Lukáš 3:21–22). Po ukřižování se učedníci „svorně a vytrvale modlili“ (viz Skutky 1:14). „Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží“ (Skutky 4:31).  Číst zbytek položky »

Choď ve světle!

„Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět…“ Jan 3:19

Zde je několik užitečných postřehů ohledně chození ve světle.    
1) Hřích je nepřítel Boží i tvůj. Ježíš řekl: „Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje“ (Lukáš 11:23). Neutralita a pasivita nepřicházejí v úvahu; s hříchem musíš jednat jako s nepřítelem, protože on jím opravdu je.
2) Buď upřímný vůči sobě i vůči Bohu. Neomlouvej svůj hřích jako „okolnosti“ nebo „sklony“. Neudělal jsi jen Číst zbytek položky »

Moc přímluvné modlitby

„… ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny…“ Žalm 106:23

Někdy Bůh jedná svrchovaně, aniž by tě upozornil nebo ti něco vysvětlil. Jindy jedná pouze v odpovědi na modlitbu. 
Modlitby Reese Howellse, velšského přímluvce, byly tak mocné, že jim jsou připisovány zásluhy za zmaření nacistických plánů a ovlivňování určitých událostí během 2. světové války. Díky Bohu za znalosti a schopnosti, některé věci se ale stanou pouze tehdy, když „věnujeme všechen svůj čas modlitbě“ (viz Skutky 6:4). V Bibli čteme, Číst zbytek položky »

Nauč se rozumět svému dítěti

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé…“ 1. Královská 3:9

Pamatuješ si na „třídního šaška“ ve škole? Dokázal každého rozesmát v té nejnevhodnější chvíli. Byl zkouškou pro učitele, starostí pro rodiče a nevýslovným potěšením každého dítěte, které chtělo uniknout školní nudě. Učitelé pravděpodobně přemýšlí, jestli ministerstvo školství schválně umisťuje aspoň jednoho šaška do každé třídy, aby mělo jistotu, že si učitelé zaslouží každou korunu svého platu. Tito kvalifikovaní malí narušitelé jsou většinou chlapci. Často mívají problém se čtením nebo jiné potíže s učením. Mohou být malého vzrůstu, i když ne vždy, a udělají cokoliv, aby rozesmáli ostatní. Jejich rodiče a učitelé si možná neuvědomují, že za rozpustilým chováním je často bolest způsobená pocitem méněcennosti. Humor je klasickou reakcí na nízké sebevědomí. Proto u mnoha úspěšných komiků přetrvává vzpomínka na bolavé dětství.  Číst zbytek položky »

12.02.2017 Štefan Horn – Misie. 

Izajáš 6:1-9 V roce, kdy zemřel král Uzijáš, jsem viděl Panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lem jeho roucha naplňoval chrám. 2 Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech: Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali, 3 a jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů; celá země je plná jeho slávy! 4 A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. 5 I řekl jsem: Běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů, a mé oči viděly Krále, Hospodina zástupů! 6 Vtom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý uhel, který vzal kleštěmi z oltáře. 7 Dotkl se mých úst a řekl: Hle, tento uhel se dotkl tvých rtů; tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. 8 Potom jsem uslyšel hlas Panovníka, jak říká: Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem: Zde jsem, pošli mne! 9 I řekl: Jdi a řekni tomuto lidu: Stále poslouchejte ale nebudete rozumět, stále hleďte ale nebudete znát.

Hlavní myšlenka: Tak jak Bůh poslal svého Syna, tak On posílá nás. 

Starší příspěvky «