20.08.2017 Radek Vampola – Jedinečnost

1 kor 12:12-26 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“ A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné, a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.

Hlavní myšlenka: Každý z nás je duležitý a nepostradatelný pro církev

13.08.2017 Petr Špok – Volba

1 Samuelova 8:1-7 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů.“ Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: „Dej nám krále, aby nás soudil.“ I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.

Hlavní myšlenka: Zůstávej ve spojení s Bohem, hledej a najdi Boží radu.

Krev je převzácná – ty jsi drahocenný!

Zdroj: spkd.cz

„… vykoupeni … převzácnou krví Kristovou.“ 1. Petrova 1:18-19

Bible říká: „Víte přece, že jste … nebyli vykoupeni … stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou“ (1. Petrova 1:18-19). Musíš v životě dojít do bodu, kdy budeš bezpečně vědět, kdo jsi v Kristu; kdy nedovolíš, aby se tvůj smysl pro hodnoty Číst zbytek položky »

06.08.2017 Pavel Bubík – Jak uniknout před soužením světa aneb pozvánka na svatbu

Lukáš 21:34-36 Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Zaměř se na to, na čem skutečně záleží

Zdroj: spkd.cz 

„… neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15

Jednoho dne jeden muž mluvil s andělem. Anděl se zeptal: „Co pro tebe mohu udělat?“ Muž řekl: „Ukaž mi vydání ‚Wall Street Journal‘ (noviny zaměřené na obchod a podnikání), které vyjde ode dneška za rok. Tak budu vědět, kam investovat Číst zbytek položky »

Patříš Bohu

Zdroj: spkd.cz

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ Izajáš 43:1

Když tě Bůh vykoupí, stává se tvým vlastníkem. A pokud něco vlastní, tak to ochraňuje! To je ilustrováno v příběhu o Belšasarovi: „Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Číst zbytek položky »

Stanov si cíle pro svůj život

Zdroj: spkd.cz

„Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“ Abakuk 2:2

Jedině když si ujasníš osobní cíle, můžeš hodnotit svůj osobní růst. Zde je osm osvědčených principů, které ti pomohou stanovit si správné životní cíle:  Číst zbytek položky »

30.07.2017 Stefan Horn – Proměňování k jeho obrazu.

2 Korintským 3:18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

Genesis 32:31  I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

Ztiš se a buď sám s Bohem

Zdroj: spkd.cz

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ Žalm 46:11

Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11). Číst zbytek položky »

Jak dojde ke změně.

Zdroj: spkd.cz

„… a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě…“ 2. Kor. 3:18

Ke změně dochází během krizí. Bůh změnil Jákobovi jméno z „Úskočný“ na Izrael, což znamená „Boží princ“ (přel. z angl.). Udělal to během krize. Když si Jákob uvědomil, že musí jít domů a čelit hněvu svého bratra Ezaua, s nímž jednal Číst zbytek položky »

Starší příspěvky «