Archiv kategorie: Podcasting

15.10.2017 Petr Špok – Služba Bohu.

Římanům 12:3 Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Hlavní myšlenka: Máš tendence o sobě přemýšlet vysoko nebo nízko?

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Genesis 4:7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Hlavní myšlenka: Můžeme žít vítězně.

24.09.2017 Petr Špok – Pojďte ke mně

Matouš 11:28-30 Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“ Hlavní myšlenka: Pozvání k odpočinutí má širší …

Pokračovat ve čtení »

17.09.2017 Václav Bednář – S křížem, za Kristem.

Matouš 16:24  Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.  Hlavní myšlenka: Naplňme zákon Kristův, nesme svůj kříž a kažme evangelium.

10.09.2017 Petr Špok – Přikázání

1 Janův 2:3-6 A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. 4  Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. 5  Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. 6  Kdo říká, že …

Pokračovat ve čtení »

03.09.2017 Petr Špok – Ne odpuštění

2 Jan 2,9-11 Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. Kdo svého bratra miluje, zůstává v tom světle a není v něm žádné pohoršení. Kdo však svého bratra nenávidí, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde; neboť tma oslepila jeho oči. Hlavní myšlenka: Křivdám se …

Pokračovat ve čtení »

27.08.2017 Petr Špok – Vyznání hříchu

1 List Janův 1:5-10: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou …

Pokračovat ve čtení »

20.08.2017 Radek Vampola – Jedinečnost

1 kor 12:12-26 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. …

Pokračovat ve čtení »

13.08.2017 Petr Špok – Volba

1 Samuelova 8:1-7 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: „Hle, ty …

Pokračovat ve čtení »

06.08.2017 Pavel Bubík – Jak uniknout před soužením světa aneb pozvánka na svatbu

Lukáš 21:34-36 Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

Starší příspěvky «