Archiv kategorie: Podcasting

25.06.2017 Petr Špok – Být požehnáním

Gen 12:1-3 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ Hlavní myšlenka: Požehnanější …

Pokračovat ve čtení »

11.06.2017 Pavel Bubík – Boží zaslíbení.

2 Korintským 1:20 Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás. Hlavní myšlenka: Jak uchopit Boží zaslíbení, aby skrze nás se mohl Ježíš oslavit.

04.06.2017 Bohuslav Wojnar – Letnice

Lukáš 9:23-24 Všem pak říkal: „Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, ten ji zachrání. 1 Petrův 2:20-21 Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za …

Pokračovat ve čtení »

28.05.2017 Mirko a Branko – Poselství z Daruvaru.

MIRKO PETROVIČ – Modlitba. Zjevení 3,20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Hlavní myšlenka: Ježíš tluče na naše srdce a chce, abychom otevřeli dveře našeho srdce.   BRANKO BANIČ – Co máme dělat, muži bratři? …

Pokračovat ve čtení »

21.05.2017 Roman Povala – Dobrý pastýř.

Jan 10:1-30 „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za …

Pokračovat ve čtení »

20.05.2017 XVI. Setkání žen a dívek

JE V TOBĚ VÍC… s Alenou Šelongovou  

14.05.2017 Dietrich Schindler – Jaký má Bůh plán pro tvůj život?

Matouš 28:16 – 20 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna …

Pokračovat ve čtení »

12. – 13.05.2017 Seminář BTC s Dietrichem Schindlerem

Seminář BTC: 12. – 13.05.2017 v AC Havířov. VYUČUJÍCÍ: Dietrich Schindler TÉMA: Zakládání sborů.

07.05.2017 Mirka Cásková – Víc než chvála

Hlavní myšlenka: To pravé uctívání je až ve svatyni svatých. Proč se však často zasekneme někde v půli cesty do svatyně?

30.04.2017 Rick Cunningham – Role Ducha svatého v misii.

Marek 16:15 A řekl jim: „Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření.“

Starší příspěvky «