Archiv kategorie: Podcasting

10.12.2017 Petr Špok – Překvapeni

Lukáš 5:26 Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: „Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání.“ Hlavní myšlenka: Kdo žije s Bohem je znovu a znovu překvapen.

03.12.2017 Petr Špok – Připraveni

Lukáš 1:11-12 Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. Hlavní myšlenka: Potřebujeme duchovní obnovu

26.11.2017 Petr Bubik – Řeka prýštící ze skály.

2 Petrův 1:3-4 Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. Hlavní myšlenka: Boží slovo je …

Pokračovat ve čtení »

19.11.2017 Stefan Ross – Tři řeky.

Izajáš 44:3  neboť vyleji vody na žíznivého a bystřiny na suchou zemi; vyleji svého Ducha na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky. Video na YOUTUBE

11.11.2017 XVII. Setkání žen a dívek

XVII. Setkání žen a dívek JEŠTĚ JSEM SE NEMODLILA… 1 – Maňka Bubiková: Modlitba je vztah s Pánem. VIDEO 2 – Mirka Cásková: Vzbuďme se, jsme ve válce. VIDEO

12.11.2017 Petr Špok – Když přijde soužení.

Jan 16:33  Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Hlavní myšlenka: Dnešní soužení může být trénink pro budoucnost. KÁZÁNÍ NA YOUTUBE

29.10.2017 Petr Špok – Patříme k těm, kdo věří.

Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Hlavní myšlenka: Naše víra musí cítit.

22.10.2017 Ilja Leonov – Zůstávejte v Kristu

Jan 15:5-6 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

15.10.2017 Petr Špok – Služba Bohu.

Římanům 12:3 Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Hlavní myšlenka: Máš tendence o sobě přemýšlet vysoko nebo nízko?

01.10.2017 Pavel Bubík – Autorita nad hříchem v mém životě.

Genesis 4:7 Cožpak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích. Dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Hlavní myšlenka: Můžeme žít vítězně.

Starší příspěvky «