Archiv kategorie: Podcasting

20.08.2017 Radek Vampola – Jedinečnost

1 kor 12:12-26 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. …

Pokračovat ve čtení »

13.08.2017 Petr Špok – Volba

1 Samuelova 8:1-7 Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Všichni izraelští starší se tedy shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu: „Hle, ty …

Pokračovat ve čtení »

06.08.2017 Pavel Bubík – Jak uniknout před soužením světa aneb pozvánka na svatbu

Lukáš 21:34-36 Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

30.07.2017 Stefan Horn – Proměňování k jeho obrazu.

2 Korintským 3:18  Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. Genesis 32:31  I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“

23.07.2017 Petr Špok – Malé Boží skutky.

Deuteronomium 7:22 Hospodin, tvůj Bůh, vyžene tyto národy před tebou kousek po kousku. Nemůžeš s nimi skoncovat rychle, jinak by se proti tobě rozmnožila polní zvěř. Hlavní myšlenka: Všímejme si těch malých Božích skutků v našich životech.

16.07.2017 Petr Bubik – Nová závěť

Židům 9:13-20 Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, 14 čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu? 15 Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro …

Pokračovat ve čtení »

09.07.2017 Štefan Horn – Kultura Božího království

Židům 1:1-5 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2 na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3 On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich …

Pokračovat ve čtení »

02.07.2017 Markus Franz – Staň se vůle tvá.

Matouš 6:9-10 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

25.06.2017 Petr Špok – Být požehnáním

Gen 12:1-3 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ Hlavní myšlenka: Požehnanější …

Pokračovat ve čtení »

11.06.2017 Pavel Bubík – Boží zaslíbení.

2 Korintským 1:20 Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás. Hlavní myšlenka: Jak uchopit Boží zaslíbení, aby skrze nás se mohl Ježíš oslavit.

Starší příspěvky «