Archiv kategorie: články

Bůh má plán – důvěřuj mu

Zdroj: spkd.cz „… působí všechno podle rady své vůle…“ Efezským 1:11, ČSP Bible říká: „Hospodin … žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně“ (Žalm 84:12). Někdy se modlíme za určitou věc, protože věříme, že je to pro nás dobré. Ale Bůh, který má pro náš život plán, ví, co je dobré a co by dobré …

Pokračovat ve čtení »

Jdi za svým snem

Zdroj: spkd.cz „Buď rozhodný a udatný…“ Jozue 1:9 Když přišel čas, aby Jozue nastoupil na Mojžíšovo místo, Bůh mu řekl: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš“ (Jozue 1:9). Tobě dnes Bůh říká totéž. Chce, abys šel za tím snem, který ti vložil …

Pokračovat ve čtení »

Porozumění Boží vůli

Zdroj: spkd.cz „Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Efezským 5:17 Když víš, že naplňuješ Boží vůli pro svůj život, máš pokoj navzdory nepříznivým okolnostem. Máš jistotu, že můžeš kdykoliv přistoupit k Bohu s důvěrou, že on se postará o to, co potřebuješ. Ptáš se, jak můžeš vědět, že jsi v Boží …

Pokračovat ve čtení »

Zůstávat v Boží lásce.

Zdroj: spkd.cz „Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ Jan 15:9 Když někdo řekne: „Udělej si pohodlí, buď jako doma,“ znamená to, že jsi u něj vítaný a přijatý. A právě to myslel Ježíš, když řekl: „Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15:9).  Nikdo tě nikdy nemiloval a …

Pokračovat ve čtení »

Trpělivost, láska a povzbuzení

Zdroj: spkd.cz „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ Žalm 73:2 Kdyby ses setkal s Asafem, který napsal některé žalmy, pravděpodobně by sis myslel, že neměl žádné problémy. Ale mýlil by ses: „Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty…“ (Žalm 73:2). Potom na konci žalmu dělá obrat …

Pokračovat ve čtení »

Vztah a přátelství

Zdroj: spkd.cz „Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.“ 1. Janova 1:6 Bůh bere zodpovědně tvůj vztah s ním. V okamžiku, kdy jsi dal svou důvěru Ježíši Kristu, jeho Synu, stal ses plně přijatým členem rodiny. Ty jsi ale zodpovědný za to, jaké máš společenství s Bohem. Bible …

Pokračovat ve čtení »

Tři pravidla pro správnou reakci.

Zdroj: spkd.cz „… vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.“ 1. Tesalonickým 5:15 Kdosi řekl: „Pokud jediným nástrojem, který máš, je kladivo, pak máš tendenci vidět každý problém jako hřebík.“ Buďme upřímní – kvůli síle své osobnosti mají někteří z nás sklon používat kladivo tam, kde by se lépe hodil jemnější přístup. Pokud …

Pokračovat ve čtení »

Bůh má stále pro tebe plán.

Zdroj: spkd.cz „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův…“ Jeremjáš 29:11 Izraelci nakonec skončili tak, že žili jako otroci v Babylonu, protože neposlouchali Boha a rozhodli se žít si po svém. Zaplatili vysokou cenu. Ztratili své domovy, práci, svou svobodu i sebeúctu. Stalo se ti to také? Je tu …

Pokračovat ve čtení »

Chraň svůj domov

Zdroj: spkd.cz „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ 1. Mojžíšova 2:15 Podle Bible Bůh postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil (viz 1. Mojžíšova 2:15). Z toho plyne, že i když máš úžasný domov, musíš v něm pracovat a střežit jej. I ta nejkrásnější zahrada na světě …

Pokračovat ve čtení »

Být Bohu k dispozici

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1) „Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «