Archiv kategorie: články

Chraň svůj domov

Zdroj: spkd.cz „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“ 1. Mojžíšova 2:15 Podle Bible Bůh postavil Adama do zahrady, aby ji obdělával a střežil (viz 1. Mojžíšova 2:15). Z toho plyne, že i když máš úžasný domov, musíš v něm pracovat a střežit jej. I ta nejkrásnější zahrada na světě …

Pokračovat ve čtení »

Být Bohu k dispozici

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.“ (Ř 12,1) „Tak se Pavel dostal také do Derbe a do Lystry. Tam byl jeden učedník jménem Timoteus; jeho matka byla židovka, která uvěřila v Krista, ale jeho otec …

Pokračovat ve čtení »

Srdce na hniličku.

Autor: Jiří Dohnal Zdroj: krestandnes.cz Představte si, že jste na nejfrekventovanější ulici v New Yorku, chodníky jsou široké jako silnice a proudy lidí spěchají jedním i druhým směrem a připomínají proud řeky, kde místo vody tečou lidé. Možná jste tu masu lidí a jejich energii nikdy nepocítili na vlastní kůži, protože žijete v malém městě a …

Pokračovat ve čtení »

Dej do toho srdce i duši

Zdroj: spkd.cz „Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21 Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10). 

Pokračovat ve čtení »

Zvol si postoj vděčnosti

Zdroj: spkd.cz „Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ Žalm 103:2 Na lavičce v parku sedí depresivní muž a nad ním stojí policista, který se snaží zjistit, o co jde. „Stalo se vám něco?“ „Ano,“ plačtivě na to muž, „před několika měsíci mně můj dědeček odkázal 500 000 dolarů a nějaké ropné vrty.“ …

Pokračovat ve čtení »

Hledej v druhých to nejlepší

Zdroj: spkd.cz „Tento poklad máme však v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7 K nejhoršímu ze sporů, o kterých čteme v Bibli, došlo v jednom z nejlepších týmů všech dob – mezi Pavlem a Barnabášem. O co šlo? O Jana Marka. Barnabáš ho chtěl vzít na jejich další misijní cestu, Pavel však ne. Proč? Pavla totiž …

Pokračovat ve čtení »

Rozvíjej potenciál svého dítěte.

Zdroj: spkd.cz „… upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice…“ 2. Timoteovi 1:5, ČSP Říká se, že Timoteus se stal apoštolem, když mu bylo sedmnáct. Byl Pavlovým duchovním synem a nástupcem. Podíl na tom měly dvě ženy: babička Lois a jeho matka Euniké. Zajímavé …

Pokračovat ve čtení »

Tři klíče k duchovnímu růstu a dozrávání

Zdroj: spkd.cz „… dokud ve vás nebude zformován Kristus…“ Galatským 4:19, ČSP Tři biblické klíče, které ti pomohou růst a duchovně zrát:  1) Početí. Vychází z důvěrnosti mezi dvěma lidmi, kteří milují jeden druhého. Pohleď, jak čistá a nekonečná je láska, kterou tě Bůh miluje (viz 1. Janova 3:1).

Pokračovat ve čtení »

Trochu jiný pohled na církev

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz „Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2,10–11) Drazí čtenáři,

Pokračovat ve čtení »

Když se Ježíš modlil

Zdroj: spkd.cz „Ježíš často odcházel na osamělá místa a modlil se.“ Lukáš 5:16, přel. z angl. Jestli se chceš něco dozvědět o modlitbě, zkoumej Ježíšův život:  1) Modlil se, když narůstal životní tlak. „Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «