«

»

Porozumění Boží vůli

Zdroj: spkd.cz

„Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.“ Efezským 5:17

Když víš, že naplňuješ Boží vůli pro svůj život, máš pokoj navzdory nepříznivým okolnostem. Máš jistotu, že můžeš kdykoliv přistoupit k Bohu s důvěrou, že on se postará o to, co potřebuješ. Ptáš se, jak můžeš vědět, že jsi v Boží vůli? Podle těchto dvou věcí, které jsou jasně v Bibli řečeny: 
1) Musíš být křesťan. Pavel nám říká: „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží“ (Římanům 8:14). Pouze jako křesťan máš v sobě přítomného Ducha svatého. Pokud máš v úmyslu žít podle Boží vůle a radovat se z požehnání, které to přináší, potřebuješ tuto vnitřní pomoc.
2) Musíš být moudrý. „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně“ (Efezským 5:15–17). Slavný teolog a kazatel Jonathan Edwards začal studovat na univerzitě v Yale v roce 1716 ve věku třinácti let a v sedmnácti letech studium dokončil jako jeden z nejlepších žáků ve třídě. Ve dvaceti letech se rozhodl, že nikdy neztratí ani okamžik a raději čas využije nejlepším možným způsobem, jakým může. V šestadvaceti letech byl pastorem jednoho z největších kongregačních sborů v Massachusetts. Když se Bůh rozhodl navštívit Novou Anglii „Velkým probuzením“, rozhodl se použít si Jonathana Edwardse, protože ten byl připraven. 
Naplnění Boží vůle vyžaduje udržovat si citlivost na Ducha svatého a žít ve stavu neustálé připravenosti. Takže, co s tím uděláš?

POROZUMĚNÍ BOŽÍ VŮLI (2)

„Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.“ Žalm 143:10

Až se jednou ohlédneš za svým životem, to, co ti přinese největší radost, bude vědomí, že jsi naplnil Boží vůli. Ale aby se to stalo, musíš opravdu chtít Boží vůli činit. 
Ježíš řekl: „Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe“ (Jan 7:17). Všimni si slov „činit jeho vůli“. Více než dokončit vzdělání, vstoupit do manželství, splatit hypotéku na dům nebo cokoliv jiného v životě, musíš chtít naplňovat Boží vůli. Chuck Swindoll napsal: „Byly časy, kdy jsem říkal, že chci činit jeho vůli, ale ve skutečnosti jsem nechtěl. Je těžké to přiznat, ale když se s odstupem času ohlédnu, uvědomuji si, že občas jsem Boží vůli vzdoroval. Zjistil jsem, že sobecký vzdor vyvolává vážné důsledky.“ 
Pavel napsal: „Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu. Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:6–8). Všimni si slov „jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli“. To jde opravdu do hloubky. Raději, než dělat radost lidem, snažit se o hmotné zajištění a postavení nebo chtít zůstávat v bezpečí, by tvou největší touhou mělo být dělat radost Bohu. Žalmista se modlil: „Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru“ (Žalm 40:9). Tvojí modlitbou by mělo být: „Vším, co dnes budu dělat, Pane, tě chci potěšit a chci naplnit tvou vůli.“

POROZUMĚNÍ BOŽÍ VŮLI (3)

„Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení.“ Skutky 20:23

Přibližně sedmdesát pět procent věřících žije v zemích třetího světa, často v protikřesťanském prostředí. Xu Yonghai je jedním z nich. 
Xu Yonghai usiloval o legalizaci domácích církví v Číně. Vláda odpověděla tím, že ho na dva roky uvěznila v pekingském vězení v cele o rozměrech necelých šesti metrů čtverečních. Nebyla tam koupelna, jenom trubka v rohu, ze které voda tekla na beton. „Moje cela byla poslední stanicí pro vězně odsouzené k smrti,“ vyprávěl. „Někdy v té maličké vlhké místnosti byli dokonce i tři další vězni, čekající na svou schůzku s katem.“ Yonghai přežil díky modlitbě, meditaci a psaní. Používal kostku mýdla, kterou na zdech své cely načrtnul hlavní myšlenky knihy o Bohu. Když to dokončil, naučil se své poznámky nazpaměť a po propuštění z vězení napsal knihu o padesáti tisících slovech, která se jmenuje Bůh Stvořitel. 
Tvé obtíže a strádání často spíš potvrzují, že jsi v Boží vůli, než že jsi mimo ni! Pavel napsal: „Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti“ (Skutky 20:23–24). Všimni si slova „milost“. Bez ohledu na to, jak může být Boží vůle obtížná, dokážeš ji naplnit, když budeš každý den čerpat z neomezené zásoby Boží milosti.