«

»

Vyjdi letos ze své zóny bezpečí.

Zdroj: spkd.cz

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ Izajáš 41:10

Selhání a kritika jsou dvě věci, z nichž máme největší obavy. Přitom se jim nikdy nelze úplně vyhnout. Můžeš je překonat, ale až přijde další výzva, znovu se objeví. Když přijmeš strach jako součást své životní cesty, místo abys před ním utíkal, naučíš se nad ním vítězit. Pokud se ohlédneš zpět na to, co už jsi překonal, uvědomíš si, že selhání většinou nezpůsobilo trvalou škodu; ve skutečnosti z něj vycházíš posílený. Pokud dnes prožíváš úzkost, Bůh ti říká: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou…“ (Izajáš 41:10). Důvěřuj mu tedy, a vyjdi ze své zóny bezpečí! 
Jeden neznámý básník napsal: „Já hrad si zřídil z úsilí, bezpečný budu v něm! Ty zdi se mi však vymstily, staly se žalářem. Myslel jsem, teď jsem svobodný – co věcí nadělám! Zatím v té díře celé dny chodil jsem sem a tam. Řekl jsem si: ‚No, nevadí – nechám to osudu, už o sny sněné od mládí se starat nebudu.‘ Hlásal jsem: ‚Práce mám ažaž – nač bych cíl sledoval?‘ V hloubi srdce však, vždyť to znáš, touha má žila dál: ‚Vidím život jen od prahu, druzí v něm vítězí…‘ A tak sebral jsem odvahu a vyšel ven z těch zdí. Hle – pevněji než dřív jsem stál, vykročil směle vpřed! Tu tvrzi své jsem sbohem dal a více se neohlédl. Máš též svou ‚zónu bezpečí‘? Neboj se, vykroč dál, vždyť i ten vítěz největší tlak pochyb prožíval!“
Dnešním slovem pro tebe je – vyjdi letos ze své zóny bezpečí!

 

Vyjdi letos ze své zóny bezpečí (2)

„Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach…“ 5. Mojžíšova 31:6

I když se to zdá neuvěřitelné, jakmile se Izraelci na poušti setkali s problémy, hned se chtěli vrátit do Egypta, do svého starého života v otroctví. Jistota známého pro ně byla menší hrůzou než výzva, jakou představovalo neznámo. Proto jim Bůh ne jednou, nýbrž dvakrát řekl: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě“ (5. Mojžíšova 31:6).
Proč jim to řekl? Protože je třeba se rozhodnout k jednání, které ti pomůže přemoci strach! Když svůj strach vyzveš na souboj, zvítězíš nad ním. Pokud se svým obavám postavíš, přemůžeš je. Jestli se odvážíš konfrontovat věci, které tě děsí, otevřeš dveře budoucnosti. Jeden moudrý člověk kdysi řekl: „Chyť býka za rohy a nepusť ho, dokud nebude řvát o smilování.“
Bibličtí muži a ženy, které Bůh povolal k vykonání velkých věcí, si téměř všichni připadali nedostateční. A také to Bohu řekli. Co jim na to odpověděl? Vždy něco jako: „Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti“ (Izajáš 41:10). Spisovatel John Mason napsal: „Proti každému velkému a odvážnému snu se staví touha po bezpečí. Zabezpečení je často prvním krokem ke stagnaci. Smělost ve vizích je první, druhou i třetí nejdůležitější věcí. Pokud se ničeho neodvážíš, nemůžeš nic očekávat.“
Bez ohledu na to, proti jaké příležitosti nebo překážce dnes stojíš, zapoj do situace Boha! Pokud je on na tvé straně, pak to, co máš, vždycky převáží nad tím, co ti chybí.