Ztiš se a buď sám s Bohem.

Zdroj: spkd.cz

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ Žalm 46:11

Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11). Číst zbytek položky »

23.07.2017 Petr Špok – Malé Boží skutky.

Deuteronomium 7:22 Hospodin, tvůj Bůh, vyžene tyto národy před tebou kousek po kousku. Nemůžeš s nimi skoncovat rychle, jinak by se proti tobě rozmnožila polní zvěř.
Hlavní myšlenka: Všímejme si těch malých Božích skutků v našich životech.

Pravda o manželství

Zdroj: spkd.cz

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ Jan 8:32

Představa „dokonalého manželství“ nás uvádí do klamu a vede k rozčarování a k útěku, když se fantazie utká s realitou. A k tomu dojde vždycky! Pouze když přijmeš pravdu o křehkých, nejistých, frustrovaných lidech (a ty sám jsi jedním z nich), můžeš najít trvalé štěstí v manželství. Proto se v několika dalších dnech budeme Číst zbytek položky »

Sdílej se dnes s někým o své víře

Zdroj: spkd.cz

„Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody.“ Jan 4:7

Jednoho dne Ježíš potkal ženu, která přišla nabrat vodu ze studny. Po pěti neúspěšných manželstvích byla její důvěra vůči mužům na bodu nula a její sebevědomí bylo v mínusu! Ale poté, co se setkala s Kristem, odešla od studny Číst zbytek položky »

Jak si udržet pokoj

Zdroj: spkd.cz

„Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ Žalm 34:15

Můžeš si udržet pokoj mysli, ať jdeš kamkoliv a děláš cokoliv. Nevíš, jak bys to měl udělat? Bible přikazuje: „Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj“ (Žalm 34:15). 
Abys mohl žít pokojný život, musíš nejdřív zjistit, co tě o pokoj okrádá. Satan na Číst zbytek položky »

16.07.2017 Petr Bubik – Nová závěť

Židům 9:13-20 Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, 14 čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?
15 Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni. 16 Neboť kde je závěť, je nutné, aby byla prokázána smrt toho, kdo ji ustanovil, 17 neboť závěť je platná jen po mrtvých, protože nikdy nemá platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. 18 Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez krve. 19 Neboť když Mojžíš pověděl všemu lidu každé nařízení podle Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou a se šarlatovou vlnou a s yzopem, pokropil samu knihu Zákona i všechen lid 20 se slovy: Toto je ‚krev smlouvy, kterou vám přikázal Bůh‘.

Apoštolská církev – představení

Potřebujeme reformaci?

Autor: Martin Moldan Zdroj: apostolskacirkev.cz

„(…) obnovovat se duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“ (Ef 4,23)

Drazí čtenáři,

tento článek je věnován Martinu Lutherovi a reformaci, u jejíhož zrodu velký Číst zbytek položky »

09.07.2017 Štefan Horn – Kultura Božího království

Židům 1:1-5 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2 na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. 3 On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. 4 Stal se tím vznešenější nad anděly, čím význačnější jméno dědičně obdržel.
5 Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?

02.07.2017 Markus Franz – Staň se vůle tvá.

Matouš 6:9-10 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky