Být laskavý znamená být bohabojný

Zdroj: spkd.cz 

„… aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti.“ Efezským 2:7, B21

V Bibli čteme: „Spolu s ním nás (Bůh) vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti“ (Efezským 2:6–7, B21). Bůh poslal Ježíše z Číst zbytek položky »

Jaký máš vliv na druhé?

Zdroj: spkd.cz 

„… abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší.“ Římanům 1:12, B21

Máme tendenci přisvojovat si postoje lidí, kteří nám jsou nejbližší. Proto Pavel napsal: „Toužím se s vámi setkat … abychom se navzájem povzbudili: vy mojí vírou a já vaší“ (Římanům 1:11–12, B21). Pravda je taková, že pochybovači sklízejí, co Číst zbytek položky »

Pozor na nesnášenlivost

Zdroj: spkd.cz 

„… Bůh nikomu nestraní…“ Skutky 10:34

Tolerance neznamená jen ochotu přijímat odlišnosti druhých. Znamená uznávat právo druhého přemýšlet, jak chce, a chovat se podle svého přesvědčení. Jednou z velkých zkoušek duchovní zralosti je naše ochota milovat ty, jejichž názory a chování jsou pro nás nepřijatelné, a modlit se za ně. Místo, abychom odsuzovali lidi, kteří Číst zbytek položky »

Užívej si každé období svého života!

Zdroj: spkd.cz

„… dává své ovoce v pravý čas…“ Žalm 1:3

Tvůj život se skládá z různých období; jestli chceš nést ovoce, musíš rozeznat, které z nich prožíváš, a co nejvíce z něj vytěžit. 
Zajímá tě, jak poznáš, že určité období končí? Podle toho, že milost, která jej provázela, odejde, a to, co ti dříve přinášelo uspokojení, tě uspokojovat přestane. Číst zbytek položky »

28.05.2017 Mirko a Branko – Poselství z Daruvaru.

MIRKO PETROVIČ – Modlitba.

Zjevení 3,20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Hlavní myšlenka: Ježíš tluče na naše srdce a chce, abychom otevřeli dveře našeho srdce.

 

BRANKO BANIČCo máme dělat, muži bratři?

Skutky 2,37-41 Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“ Petr jim řekl: „Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“ A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší.

Hlavní myšlenka: Musíme si uvědomit, že jsme hříšní, že jedině Ježíš nás může očistit od každého hříchu.

Uč děti trpělivosti.

Zdroj: spkd.cz 

„Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.“ Římanům 8:25

Bůh, život i úspěch od nás vyžadují trpělivé čekání. Dokonce, i když jsme udělali správnou věc, Bůh žádá, abychom čekali na výsledky. „Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:36). Jak Číst zbytek položky »

Buď laskavý k nelaskavému

Zdroj: spkd.cz 

„… modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ Lukáš 6:28

V kázání na hoře Ježíš učil: „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují“ (Lukáš 6:27–28). Potom dodal: „A vaše odměna bude hojná…“ (Lukáš 6:35). Bůh vidí, zaznamenává a odmění každý druh tvého jednání.  Číst zbytek položky »

Boj proti zahořklosti.

Zdroj: spkd.cz

„Měl jsem velkou hořkost; ty jsi … mou duši vysvobodil.“ Izajáš 38:17, přel. z angl.

Jenny si ani ve dvaadevadesáti letech nepřestala připomínat, že jí její sestra před padesáti lety odmítla koupit boty! Celá léta se „marinovala v hořké žluči“ (viz Skutky 8:23). Anne Petersonová řekla: „Urážka si vyrývá noru do našich srdcí. Když si ji stále přehráváme, vytváříme koleje, které bude později těžké přestavět. Hledáme Číst zbytek položky »

21.05.2017 Roman Povala – Dobrý pastýř.

Jan 10:1-30 „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. 2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. 3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. 4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. 5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“
6 Toto přirovnání jim Ježíš řekl; oni však nepochopili, co tím chtěl říci.
7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. 8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly. 9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. 10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti…

Hlavní myšlenka: Jediná cesta k Bohu je skrze Ježíše Krista.

20.05.2017 XVI. Setkání žen a dívek

JE V TOBĚ VÍC…

s Alenou Šelongovou

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky